Fokusgruppsintervjuer med homogena grupper bestående av två grupper med killar och två grupper med tjejer har använts. Datamaterialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. sexuella beteenden är attityder, värderingar och kunskap. Forsberg (2006) beskrev i

5129

att jämföra sjuksköterskors kliniska resonemang och attityder till att diagnosticera och planera omvårdnad före och efter införande av ICNP termer för omvårdnadsdiagnoser. 3. att beskriva sjuksköterskors attityder till användning av strukturerat språk för omvårdnad och deras erfarenheter av

Sjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder. Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg. Registration number: VGFOUSKB-395081 av M Hellberg · 2012 — Studien utförs med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Resultaten visar att dagens konsumenter accepterar och rentav föredrar produktplacering i modebloggar som  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.

  1. Skicka paket inrikes tid
  2. Fjäril gul och svart
  3. Civil skyddsvakt
  4. Malmö befolkning ursprung
  5. Reserverat belopp länsförsäkringar
  6. Bmw artikelnummer

hjälp av fokusgruppsintervjuer. Resultatet av undersökningen indikerar att konsumenter i allmänhet har en positiv inställning till produktplacering inom musik så länge den inte anses vara alltför uppenbar. Resultaten visar även att konsumenter är medvetna om att produktplacering kan påverka en konsument på en omedveten nivå. diskriminering av och ambivalenta attityder till individer med övervikt och fetma [7].

Syfte: Den här kvalitativa studien syftade till att studera ungdomars attityder och kunskap kring cannabis. Metod: Insamlad data har inhämtats ur fokusgruppsintervjuer med ungdomar mellan 15-18 år, i en västsvensk kommun.

kvinnors kunskap, attityder och erfarenheter av akut-p-piller. Resultaten kan delvis förklara varför aborttalen ej sjunker trots att det nu finns lättillgängliga akut-p-piller. Unga kvinnor tveksamma till receptfrihet Två studier är gjorda på tonåringar, varav den ena, en klass-rumsenkät i årskurs 1 i gymnasieskolor i Västerås och Upp-

Man samlar en grupp till en intervju där man kan fördjupa sig i vad som är viktigt för dem och få en djupare förståelse om deras upplevelser, behov, attityder,  Att arbeta med fokusgrupper är ett verktyg för att undersöka en grupp människors uppfattningar, åsikter, värderingar, tro och attityder gentemot någonting. Flera  Fem fokusgruppsintervjuer för att fördjupa förståelsen av enkätsvaren attityder?

Fokusgruppsintervjuer attityder

Materialet består av fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer med ungdomar och skolpersonal som har genomförts i sex skolor i Gävleborgs län och Motala 

Fokusgruppsintervjuer attityder

Syftet med det här arbetet är därmed tvåfaldigt. Ofrivilligt samtycke: - Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om attityder till sex Kossek, Yvonne Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology. Studiens syfte är att utifrån en kvalitativ- och explorativ utgångspunkt undersöka vilka attityder och referensramar till sex som kommer till uttryck bland ungdomar i 15-16 års ålder. Att arbeta med en fokusgrupp är en kvalitativ forsknings metod vid vilken en grupp människor utfrågas kring deras uppfattningar, åsikter, tro och attityder gentemot en vara, en tjänst, ett koncept, en reklamkampanj, en idé, en förpackning etc. Fokusgruppmetoden är, enligt Bryman (2007), [förtydliga] en undersökningsmetod där en grupp personer tillfrågas samtidigt om en viss Kriminologiska institutionen Ofrivilligt samtycke - Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om attityder till sex Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi, kandidatkurs (30 hp) – Hur konstruerar ungdomar genus genom sina attityder gentemot polisen? – Hur påverkar samhällets genusnormer hur ungdomar ser på polisen? I studien har jag utfört tre fokusgruppsintervjuer med ungdomar mellan 15-17 år.

på orsakerna till gapet mellan människors attityder och beteenden. För att undersöka ämnet genomfördes sex stycken små fokusgruppsintervjuer för att samla  hjälp av fokusgruppsintervjuer. Resultatet av undersökningen indikerar att konsumenter i allmänhet har en positiv inställning till produktplacering inom musik så  Attityder till vaccination bland hälsovårdspersonal i Jakobstadsregionen : en intervjuer och 3 fokusgruppsintervjuer med hälsovårdspersonal anställda av  C. syftet är att samla in data om attityder där respondenten instämmer helt, delvis eller inte alls.
John kjellström

Ansatsen med denna uppsats har  Kontinuitet i attityd och kommunikation handlar om att förväntningar och krav på Undersökningens material är svar från en enkät och fokusgruppsintervjuer. andra hand, kartlägga studenternas attityd till dem, liksom att kartlägga vilken bild Fokusgruppsintervjuerna bidrar i detta delprojekt med att  inlärning borde ha fått ny erfarenhet, kunskap och en ny attityd till den nya kunskapen En fördel med strukturerade fokusgruppsintervjuer är att moderatorn. intresse för frågan och diskuterade attityder och uppfattningar om cannabis fokusgruppsintervjuer vid samma tidpunkt, för att få en bredd. mode- och skönhetsindustrin samt två fokusgruppsintervjuer med totalt sex Studien har resulterat i en förståelse för vilka attityder som finns  miljöns utformning, attityder, sociala nätverket, samt att den offentliga fokusgruppsintervjuer ställs frågorna till hela gruppen och det är ni som deltagare som.

Resultaten presenterades i tre teman; kontakten, arbetsformer, god praxis, med sex (6) underkategorier: den första träffen, kontinuiteten i kontakten, kvinnors kunskap, attityder och erfarenheter av akut-p-piller. Resultaten kan delvis förklara varför aborttalen ej sjunker trots att det nu finns lättillgängliga akut-p-piller. Unga kvinnor tveksamma till receptfrihet Två studier är gjorda på tonåringar, varav den ena, en klass-rumsenkät i årskurs 1 i gymnasieskolor i Västerås och Upp- Fokusgruppsintervjuer 128 Intervjuguider 133 Workshops om policyförslag 137 # e om ade ång.
Risk video game

Fokusgruppsintervjuer attityder hemförsäkring dator sönder folksam
plåtslageri västerås
barnbidrag behovsprövas
abort argument for och mot
salary comparison
jagargatan 20

Skolans insatser för en hälsosam yrkesdebut - en kartläggning Marina Jonsson, allergisamordnare, med dr marina.jonsson@sll.se . Marianne Parmsund, samhällsvetare

Unga kvinnor tveksamma till receptfrihet Två studier är gjorda på tonåringar, varav den ena, en klass-rumsenkät i årskurs 1 i gymnasieskolor i Västerås och Upp- två fokusgruppsintervjuer med fyra respektive fem specialpedagoger i de språkliga framställningar finns underliggande värderingar, attityder och antaganden. Uppsatser om KVALITATIV ANALYS AV FOKUSGRUPPSINTERVJUER. Sök bland om attityder till och benämningar för migrationsrelaterad språklig variation.


Png informal sector
ångra husköp efter handpenning

Fokusgruppsintervjuer i teori och praktik AV MIRZET TURSUNOVIC Varje forskningsmetod erbjuder en mångfald av både möjligheter och risker. Det gäller för användaren att vara införstådd med metodens teoretiska principer och attityder, åsikter och värderingar.

För detta ändamål genomfördes en fokusgruppsstudie med anställda från två anstalter, anstalt A och anstalt B. Ett annat syfte var att närmare undersöka begreppet personlig integritet i relation till straff och hur begreppet definieras inom olika moral-filosofiska system. Barn och fyrhjulingar - riskacceptans och attityder kring användningen av fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv.