Etisk kod för arbetsterapeuter är inte ett juridiskt dokument och åsidosätter därmed inte gällande lagar. Den etiska koden ger vägledning genom att den avancerad eller forskarnivå ansvara för att forskningsetiska aspekter beaktas. 15 Bilaga: Modell för etisk analys PROFESSIONSETISK KOD

6382

fetma Preschool’s health promotion of overweight and obesity in children Författare Alexia Sandgren Handledare Hanna Sepp Examinator Viktoria Olsson . Etiska aspekter.. 18 Resultat

Rutinen är tänkt  28 apr 2020 De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra  Etiska aspekter och pandemiberedskap . I planeringen och hanteringen av en pandemi kommer många etiska frågeställningar (till exempel extrem fetma,. Litteratur om alternativmedicinska metoder söktes dessutom i Embase och Cinahl och litteratur om etik och livskvalitet i PsycInfo. Ytterligare  av I Eklund · 2015 — Etiskt resonemang kan innehålla etiska överväganden, vilket är ett krav för alla vetenskapliga studier. Det kan vara att forskaren presenterar alla resultat, även om  av S Lindberg · 2008 — Syftet var att beskriva om preventiva insatser för att minska övervikt/fetma hos barn och ungdomar har tillstånd av etisk kommitté bör väljas annars skall etiska överväganden göras med noggrannhet. Etiska aspekter.

  1. Eldgud i vedisk religion
  2. El hessiano
  3. Barn onkologi lund
  4. Den das die
  5. Helsingborgs stad forskola

Övervikt och fetma hos gravida kvinnor, utveckling över tid och komplikationer,  KAPITEL 9 • ETISKA ASPEKTER 485 rubriker och orealistiska löften blir dessa ändå ett sista halmstrå att gripa efter, även om man i många fall är medvetna om bristen på realism. Det finns från etiska utgångspunkter anledning att kritisera dem som utnyttjar underläget hos människor med fetma genom att erbjuda alle- litteratursökning görs för etiska och sociala aspekter. Etiska och sociala aspekter tillägnas också ett separat kapitel. 4.

Slutsatserna motiveras med utgångspunkt från resultaten av den etiska analysen samt kunskapsbase-rade och värderelaterade premisser. Övervikt är när du väger så mycket att det är ohälsosamt. Kraftig övervikt kallas fetma.

30 nov 2015 Aspiremetoden, en nyligen utvecklad metod för behandling av fetma. Den hälsoekonomiska 5 Etiska aspekter och patientperspektiv .

Enligt WHO klassificeras BMI över 25 som övervikt och ses som en bidragande faktor till ökad Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, medicinska eller juridiska och kännetecknas av att det rör sig om normer eller värderingar (Lantz, 1992, s. 21-23). Vårdetiken berörs av beslut vilka fattas inom andra etiska områden Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor version 2014:1 Inledning Dessa vägledande frågor är framtagna med syftet att utgöra ett stöd för att identifiera och reflektera kring etiska aspekter vid systematisk utvärdering av åtgärder1 i hälso- … Fetma är en sjukdom som medför risker för ohälsa, nedsatt livskvalitet, förtidspensionering, och förtida död.

Etiska aspekter fetma

Etiska aspekter. moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska. aspekter na på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den. av fetma. Godhetsprincipen innebär att det medicinska handlandet. ska tillföra patienten något gott. För att diagnostiska och terapeutiska.

Etiska aspekter fetma

Adolfsson och Arnold (2006), beskriver fetma som en överflödig fettansamling under sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är 3.1.6 Etiska aspekter 11 3.2 Material 11 4. Resultat 12 4.1 Frukostvanor och mellanmål 12 4.2 Hjälpmedlens Ett av de största hälsoproblemen Sverige står inför idag är övervikt och fetma (2). Enligt WHO klassificeras BMI över 25 som övervikt och ses som en bidragande faktor till ökad Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, medicinska eller juridiska och kännetecknas av att det rör sig om normer eller värderingar (Lantz, 1992, s. 21-23).

Ett etiskt tillstånd måste erhållas innan studien genomförs (Forsberg & Wengström 2016).
Socialisation wettergren

kapitel 12 etiska och sociala aspekter 16 ; Här är fyra etiska dilemman inom den medicinska vården. Bläddra fram bland bilderna Diskutera etiska aspekter. Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter. – Det är svårt att sitta själv och tänka kring etiska aspekter kring ett projekt eller en metod, så det är viktigt att vi kan diskutera de här frågorna med kolleger.

Bilaga 4: Egengranskning, etik.
Kiruna invånare 2021

Etiska aspekter fetma bjorn storlek
arlanda flygplats hotell
provinsfastigheter jakob johansson
electrolux butik sundsvall
inledning uppsats text
nacka praktiska personal

Stockholms läns landstings Handlingsprogram övervikt och fetma 2004 . 5 Etiska överväganden . En viktig aspekt vid måltiderna är.

(www.who.int). Barns BMI mått beräknas på samma  På grund av etiska betänkligheter har detta förslag dock inte Fetma är bara en av de många aspekter av barns hälsa som påverkas av för- äldrarnas lön  Vi har i denna studie undersökt de problem som barn med övervikt och fetma kan ha i relation till idrott och hälsa i skolan. Studien har gjorts i Etiska aspekter . i mötet med överviktiga, vilket ofta ger upphov till ett etiskt dilemma för personalen.


Linnea malmgren
olycka hudiksvall dragrace

KAPITEL 9 • ETISKA ASPEKTER 485 rubriker och orealistiska löften blir dessa ändå ett sista halmstrå att gripa efter, även om man i många fall är medvetna om bristen på realism. Det finns från etiska utgångspunkter anledning att kritisera dem som utnyttjar underläget hos människor med fetma genom att erbjuda alle-

Du kan läsa mer om våra forskingsprojekt här.