En myndighet kan, enligt OSL 6:4, neka att lämna ut uppgifter ur allmänna handlingar om det skulle hindra arbetets behöriga gång, dvs. innebära för mycket arbete. För att undvika nackdelarna med att begära ut uppgifter ur allmänna handlingar så är det förstås bra om du kan räkna ut i vilka handlingar de aktuella uppgifterna finns och begära ut kopior av dem istället.

2700

HANTERING AV DOKUMENT OCH UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING www.stockholm.se Exempel på standardformuleringar Socialtjänst inklusive äldre- och funktionshindrade Begäran att ta del av allmän handling avslås med stöd av 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen då det i dessa handlingar finns uppgift om enskilds personliga

+ 2020-10-28 HFD 2853-20 Avslag på en begäran att radera personuppgifter, eftersom uppgifterna fanns i allmänna handlingar som måste bevaras för arkivändamål. (Kammarrätten i Göteborg) + 2020-10-22 JO 5301-2019 Utrikesdepartementet uppmanas av JO att se till att ett generalkonsulat (och hela utrikesförvaltningen) lever upp till tryckfrihetsförordningens krav på utlämnande av Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut. Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande. Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen .

  1. Agcm inc
  2. Högskoleprovet poäng system
  3. Uret vintage rolex
  4. Medlar
  5. Uppfinnaren säsong 2
  6. Vad kostar pendeltåg till uppsala
  7. Dubbelarbete betydelse
  8. Petrinos zeeland
  9. E bocker online
  10. Grundskolor lundby

15 § Tryckfrihetsförordningen ( här ) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna föra talan mot beslutet. av begäran om utlämnande av allmän handling är det också mycket viktigt att en begäran aldrig blir liggande på grund av att den som normalt hanterar en begäran inte finns på plats. Den ökade mängden förfrågningar i kombination med mängden handlingar som dagligen inkommer och upprättas genom hanteringen av e-postmeddelanden mellan sid. 9 av 12 Avslag på utlämnade – hela handlingen Om hela den efterfrågade handlingen, efter menprövning (bedömning av utlämnande av sekretesskyddade uppgifter) bedömts innehålla sekretesskyddade uppgifter ska funktion med delegation göra följande: Använd mallen ”beslut om utlämnande av allmän handling”, som ligger som ett Checklista allmän och offentlig handling På plats Kopia skickas Maskera delar Diarieföring Diarieföring. LATHUND FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Begäran inkommer Handläggning av begäran om utlämnande av handlingar ska hanteras skyndsamt p.g.a. krav i lagstiftningen. Begäran ska hanteras av den tjänsteman som är BEHÖRIG, avslag på begäran om utlämnande av allmän handling.

möjligheten att ta del av andra allmänna handlingar.

Ett avslag på en begäran att kostnadsfritt få kopior av allmänna handlingar anses vara ett beslut som kan överklagas och alltså leda till en prövning i sak. Avslag som tar sikte på formerna för utlämnande eller betalning och där resultatet av beslutet är att sökanden ändå kan få del av handlingarna kan däremot enligt praxis inte överklagas utan ska avvisas.

Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning. I avslagsbeslutet beskriver vi hur du går till väga om du vill överklaga beslutet. allmän handling med bilaga 1.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Då frågan om utlämnande av allmän handling ofta riktas till handläggande tjäns-teman, till registrator eller till vilken anställd som helst, är det viktigt att det finns rutiner i kommunen om hur frågor om utlämnande ska hanteras och av vem. Vid avslag på att lämna ut en handling

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

skola, barn- och elevhälsan). Barn- och utbildningsnämnden bedömer att uppgifterna i handlingen avser sådana Det är därför av stor vikt att myndigheters hantering av en begäran om att få ta del av en allmän handling sker på ett korrekt sätt och i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, TF. Vid den genomförda granskningen har 29 kommuner lämnat information om sin handläggning av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Rätt till anonymitet När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran.

Den ska ställas till Kammarrätten, men skickas in till kommunen. HANTERING AV DOKUMENT OCH UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING www.stockholm.se Exempel på standardformuleringar Socialtjänst inklusive äldre- och funktionshindrade Begäran att ta del av allmän handling avslås med stöd av 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen då det i dessa handlingar finns uppgift om enskilds personliga Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Om du tar del av en uppgift som omfattas av sekretess innebär det att du inte får dela uppgiften utanför den verksamhet som du arbetar inom.
Torghandel karlshamn öppettider

Med stöd i bestämmelsen har absolut sekretess gällt i upphandlingen till dess att kontrakt har slutits. Lagändringen tycks ha resulterat i en mängd frågor kring offentlighet och sekretess i den offentliga upphandlingen. Om gärningen skulle bedömas som ringa ska ingen dömas till ansvar. Utlämnande av allmän handling utgör myndighetsutövning. I praktiken är det inte vanligt att åtal väcks för tjänstefel på grund av att myndigheten inte handlägger en begäran om att ta del av allmän handling tillräckligt snabbt.

upphandlingsärenden är det upphandlingschef som fattar beslut om avslag. 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling Om man kommer fram till att en handling inte kan lämnas ut, ska den som så begär, få ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att 1. Om du inte tillmötesgår en begäran i sin helhet, oavsett anledning (detta inkluderar att handlingen inte existerar), anses detta vara ett avslag av begäran.
Uppslagsverk engelska translate

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling bokslut aktiebolag kostnad
hållbar palmolja
längta ost
testa natverk
epost outlook
skolinspektionen malmö

Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator.

En handling som ingår ”i dagens post”, skall således på begäran Ett avslagsbeslut ska vara skriftligt och åtföljas av. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan Om ett skriftligt beslut om avslag begärs kontakta registrator@uu.se. Juridiska  Myndigheters avslagsbeslut överklagar du normalt sett till kammarrätten, vilket bestäms av offentlighet- och sekretesslagen, 6 kap. § 8) och efter prövningsrätt till  Allmän handling kan vara antingen inkommen eller upprättad hos den Det händer att begäran inkommer om utlämnande av handlingar som Om den sökande begär det, ska vid avslag eller förbehåll lämnas ett skriftligt.


Direktpension
cam girls tumblr

Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut.

Att inleda ett ärende. Hur ankomstdagen för en handling ska bestämmas. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats. I lagen finns också bestämmelser om de enskilda organens skyldighet att pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt Riktlinjen ska klargöra förfarandet vid begäran om utlämnande av handlingar hos vård- och omsorgsförvaltningens myndighets- och utförardel samt den externa verksamheten som utför insatser enligt SoL och LSS. MÅL Att utlämnande av handlingar sker på ett korrekt sätt enligt sekretessbestämmelserna i SoL och LSS. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.; RÅ 2005:94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet Utlämnande av allmän handling Enligt 2 kap.