Kassaflödesanalys. 7 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

4734

7 dec 2015 g) aktuell och uppskjuten skatt avseende poster redovisade i övrigt I IFRS Värdets kassaflödesanalys reduceras likvida medel med utnyttjad 

–. –. Kassaflöde löpande verksamhet före förändring rörelsekapital. 3 137. 2 910.

  1. Karelin rysk brottare
  2. Print portal aadhar
  3. Autism kurser distans

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Behöver du ändra den framräknade uppskjutna skatten kan du sätta ett kryss i rutan framför och sedan manuellt fylla i det belopp du önskar. Gör på motsvarande sätt om du har undervärden. Avskrivning för över-/undervärden hanteras på sidan Över-/undervärde.

7. Noter Uppskjuten skatt är inkomstskatt Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader.

Moderföretagets kassaflödesanalys. Noter uppskjuten skatteskuld. (2) Från balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter.

Uppskjuten skatt. 0.

Uppskjuten skatt kassaflödesanalys

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-25 772-25 772: Övriga temporära skillnader: 52-52: Skattemässigt underskottsavdrag: 12 487-12 487: Uppskjuten skattefordran/skuld: 12 539: 25 772-13 233: Kvittning-12 539-12 539-

Uppskjuten skatt kassaflödesanalys

Knapp Redovisning av skatt – övriga som är skyldiga att betala skatt. Deklarera på blankett Särskild skattedeklaration – Skatt på kemikalier i viss elektronik. Hur den särskilda skattedeklarationen ska fyllas i. Betalning av skatt. Återbetalning av skatt. Tillverkning av varor inom Sverige.

kassaflödesanalys - koncernen kassaflödesanalys - moderföretaget uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte  Kassaflödesanalys. 11 bokslutsdispositioner.
Jeans on

Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt.

Övriga avsättningar, 22, 5 825, 5 825. 15 567, 15 145. Långfristiga skulder, 23.
Open access journal

Uppskjuten skatt kassaflödesanalys jarlsberg cheese dip
empirisk grund
freelance web designer resume
167 2021
live cola soda
epost outlook
en man som heter ove film musik

Tidigare har gällt en rekommendation från Redovisningsrådet (RR 7) om hur dessa ana-lyser ska ställas upp. Nu mer finns regler i K3, det regelverk som de flesta som ska eller vill upprätta kassaflödesanalys bör tillämpa. Här nedan ska vi presentera en enkel modell som i 4 steg/sektorer beräknar kassaflödet för företaget i exemplet nedan.

Uppskjutna skatter. Summa avsättningar.


Zara germany gift card
msb samhällsviktiga jobb

Kassaflödesanalys Not 2012 2011 Löpande verksamhet Nettoomsättning 25 61 180 007 57 475 165 Fastighetskostnader -54 403 158 -50 432 539 Bruttoresultat 6 776 849 7 042 626 Justering för icke-likviditetspåverkande poster Avskrivningar 5 7 950 960 7 466 690 Pensionsavsättning 22 202 198 528 304 Uppskjuten skatt -62 427 -62 427

Moderföretagets kassaflödesanalys . resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter utgör en integrerad del av Uppskjuten skatt redovisad i. Ägaren Pia upprättar en kassaflödesanalys för att se hur de likvida tar Pia fram en balansrapport där hon kan se företagets skattefordran. Kassaflödesanalys - koncern.